wz
Obecní úřad Hněvnice        starosta místostarosta                  Milan BOUZEK Vladimír BAUMGARTL   tel.mobil: 724 179 814 tel.mobil: 723 038 891           zastupitelstvo obce Jan Folta, Petra Mošovská, Markéta Prchalová, Jana Foltová, Marie Víderšperková historie: předcházející volební období Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Název: OBEC HNĚVNICE Důvod a způsob založení Obec Hněvnice vznikla ke dni 1.1.1993, oddělením z obce Heřmanova Huť. Obec je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Obec Hněvnice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. Organizační struktura obce Obec Hněvnice tvoří starosta, jeden místostarosta, předseda finančního výboru, předseda kontrolního výboru a zaměstnanci obce Hněvnice zařazení do struktury obce Hněvnice. V čele OÚ je starosta. starosta: Milan Bouzek tel.mobil:724179814 místostarosta:Vladimír Baumgartl tel.mobil:723038891 účetní: Jaroslava Nedvědová Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti: plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti v oblasti přenesené působnosti: vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Kontaktní spojení: OBECNÍ ÚŘAD HNĚVNICE č.p. 1 330 23 Nýřany telefon: 377893137 IČO:47733454; DIČ:CZ47733454 Bankovní spojení : ČS Spořitelna 725653359/0800 (oficiální e-mail úřadu) ou.hnevnice@quick.cz Informace o úřadu: Typ úřadu : obecní úřad Příslušnost k okresu : Plzeň sever Příslušnost k pověřenému úřadu : Nýřany Příslušnost ke stavebnímu úřadu : Nýřany Příslušnost k matričnímu úřadu : Nýřany Příslušnost k sociálnímu odboru - SOC : Nýřany Příslušnost k odboru životního prostředí - ŽP : Nýřany Statistické údaje ZUJ: 530221 ID obce: 3869 Statut města: Ne Počet částí: 1 Katastrální výměra: 711 ha Počet obyvatel: 104 Z toho v produkt. věku: 43 Průměrný věk: 38,7 Pošta: Ne Škola: Ne Zdravotnické zařízení: Ne Policie: Ne Kanalizace (ČOV): Ne Vodovod: Ne Plynofikace: Ne Úřední hodiny: Středa:  17.30 - 19.00 Zveřejňování informací na úřední desce obecního úřadu prostřednictvím internetových stránek obce Dokumenty Povodňový plán Přezkoumání hospodaření 2016 Rozpočtový výhled 2015-2018 Místní POV 2015-2018 Výbory zastupitelstva Kontrolní výbor tříčlenný - předseda KV p.Markéta Prchalová Finanční výbor tříčlenný - předseda FV p. Petra Mošovská Komise pro kulturu a kulturní akce - předseda p. Marie Víderšperková Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění závěrečného účtu Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2016 Rozpočtová opatření 1-3/2017 Rozpočtové opatření 4/2017 Rozpočtové opatření 5/2017 Rozpočtové opatření 6/2017 Rozpočtové opatření 7/2017 Závěrečný účet 2016 Žádosti o informace, podněty, stížnosti, petice Místo a způsob jak získat příslušné informace osobně - Obecní úřad Hněvnice 1 telefonicky - 724179814 písemně - Obecní úřad Hněvnice 1,330 23 Nýřany elektronicky - ou.hnevnice@quick.cz ID datové schránky j3bb54t Příjem žádostí a dalších podání Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Žádosti a jiná podání určená obci Hněvnice a jeho orgánům se doručují: poštou na adresu Obecní úřad Hněvnice, Hněvnice 1, 330 23 Nýřany osobně na adrese Obecní úřad Hněvnice, Hněvnice 1, 330 23 Nýřany elektronicky - ou.hnevnice@quick.cz  Opravné prostředky Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí OÚ a jeho orgánů 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření orgánu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná obecní zastupitelstvo, starosta. 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu nebo prostřednictvím elektronické podatelny, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Plzeň.    Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. 3. Soudní přezkoumání Došlo-li rozhodnutím zastupitelstva či orgánu obce ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR. Formuláře formuláře je možno nalézt na portálu: http://www.mvcr.cz/mvcr-web-sluzby-pro-verejnost.aspx Návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ http://www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx Předpisy Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu. Obec Hněvnice se ve své činnosti řídí předpisy (jejich seznam je k dispozici na obecním úřadu). Přistup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů, k mezinárodním smlouvám vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, k právním předpisům obce Hněvnice a k pravidlům vydaným jeho orgány je umožněn na pracovišti obecního úřadu. Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost obce a obecního úřadu: Zákony lze nalézt na webových stránkách www.portal.gov.cz Úhrada za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací 1. Příslušný útvar obce je v souvislosti s poskytováním informací povinen žádat (dle § 17 zákona 106/1999 Sb.) úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním, zpracováním, kopírováním a odesláním, resp. předáním informace žadateli v požadované formě a obsahu. 2. Zpracovatel vždy podmíní vydání písemné informace zaplacením úhrady nákladů na základě provedené nákladové kalkulace, se kterou seznámí žadatele. V případě ústní informace, jež je možno podat okamžitě a která si nevyžádá dalších nákladů, se informace poskytne zdarma. Žadatel zaplatí požadovanou částku za vyhotovenou informaci v pokladně obecního úřadu nebo poukázáním příslušné částky na příjmový účet obecního úřadu. Úhrada je příjmem obecního úřadu. 3. Kalkulace nákladů za poskytnutí informace služba / jednotka / Kč Internet zdarma Tisk - tiskárna / 1 strana / 2,- Telefon - hovorné / 1 impuls / dle tarifů telefonní společnosti    Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. o činnosti v oblasti poskytování informací Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2016 Svazky a sdružení měst a obcí MAS Český západ Mikroregion Hracholusky Seznam organizací -0- Státní instituce -0- Nejdůležitější předpisy Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů  - účinnost od 1. 1. 2003 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České Republiky Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Informace zveřejňované podle zákona č.250/2000 Sb. Rozpočet na rok 2017 Rozpočtová opatření 2017 Závěrečný účet 2016 DSO Hracholusky Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021 Hnývnice